Naar inhoud

Welling & Hofstede advocaten

Nieuws

Nieuws

Geachte bezoeker,

* Mr. J.H. Hofstede is met ingang van 1 januari 2019 werkzaam bij Grootjans advocaten te Doetinchem, nu per gelijke datum het kantoor Welling & Hofstede is beëindigd.

Grootjans advocaten

Adresgegevens: Grootjans Advocaten
Prins Hendrikstraat 38
7001 GL DOETINCHEM Postbus 586
7000 AN DOETINCHEM Tel.: 0314 - 34 24 40
Fax: 0314 - 34 40 21
E-mail: hofstede@grootjansadvocaten.nl

Voor zaken die thans in behandeling zijn bij mr. J.H. Hofstede heeft voornoemde beëindiging geen gevolgen. Uw zaak blijft bij hem in behandeling; enkel de contactgegevens wijzigen per 1 januari 2019.


Indexering alimentatie:

Het Ministerie van Justitie heeft de alimentatie indexering voor 2019 bekend gemaakt. De alimentatiebedragen zullen

met 2 % stijgen.

De alimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de salarissen in het bedrijfsleven, de salarissen bij de overheid en de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.

Percentages indexering voor de periode 2000 t/m 2019:

01-01-2000 2,5 %
01-01-2001 3,3 %
01-01-2002 4,6 %
01-01-2003 3,9 %
01-01-2004 2,5 %
01-01-2005 1,1 %
01-01-2006 0,9 %
01-01-2007 1,8 %
01-01-2008 2,2 %
01-01-2009 3,9 %
01-01-2010 2,3 %
01-01-2011 0,9 %
01-01-2012 1,3 %
01-01-2013 1,7 %
01-01-2014 0,9 %
01-01-2015 0,8 %
01-01-2016 1,3 %
01-01-2017 2,1 %
01-01-2018 1,5 %
01-01-2019 2,0 %

Artikel 1:402a B.W.:

1. De bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud worden jaarlijks van rechtswege gewijzigd met een door Onze Minister van Justitie vast te stellen percentage, dat, behoudens het bepaalde in het derde en vierde lid, overeenkomt met het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per 30 september van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorafgaande jaar.

2. De wijziging gaat in op 1 januari volgende op de in het eerste lid genoemde datum. De beschikking waarin het percentage is vastgesteld, wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder indexcijfer der lonen wordt verstaan.

4. Het percentage van de wijziging van de bedragen voor levensonderhoud kan worden afgerond op tienden van een procent. Daarbij vindt, indien van het in het eerste lid bedoelde procentuele verschil het tweede of een volgend cijfer achter de komma vijf bedraagt, voor wat betreft die cijfers afronding naar beneden plaats.

5. De wijziging van rechtswege kan bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst geheel of voor een bepaalde tijdsduur worden uitgesloten. Daarbij kan tevens worden bepaald dat en op welke wijze het bedrag voor levensonderhoud anders dan van rechtswege periodiek zal worden gewijzigd.

6. Bij de uitspraak, waarbij de tweede zin van het vorige lid toepassing heeft gevonden, en ook nadien, kan de rechter een regeling geven omtrent de wijze en de tijdstippen waarop de tot uitkering verplichte persoon aan de tot uitkering gerechtigde persoon gegevens dient te verschaffen ten behoeve van de vaststelling van de wijziging van het bedrag voor levensonderhoud. Deze beslissingen kunnen worden gegeven en nadien worden gewijzigd op verzoek van de tot uitkering verplichte of gerechtigde persoon.

7. De uitsluiting van de wijziging van rechtswege kan bij rechterlijke uitspraak worden ingetrokken. Voor zover het een uitsluiting betreft waarbij de tweede zin van het vijfde lid niet is toegepast, kan de intrekking alleen geschieden in de gevallen bedoeld in artikel 401 van dit boek.

8. De tenuitvoerlegging van een executoriale titel betreffende de betaling van levensonderhoud geschiedt met inachtneming van de op het tijdstip van de tenuitvoerlegging ingegane wijzigingen van rechtswege dan wel met inachtneming van de wijzigingen overeenkomstig de tweede zin van het vijfde lid van dit artikel.

thans Grootjans Advocaten, Postbus 586 | 7000 AN Doetinchem  |  Prins Hendrikstraat 38  |  7001 GL Doetinchem  | 
T
(0314) 342440  | 
F
(0314) 344503
   Privacy    Ontwikkeld door a&m impact